Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους τεχνικούς του Star

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των τεχνικών από τη Νέα Τηλεόραση (Star Channel) έχει ως εξής:
1. Οικονομικά κίνητρα
Α. Προσωπικό που θα κάνει χρήση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου και δεν θα υποβάλει αίτηση για πρόσληψη σε συνεργαζόμενη με τον σταθμό εταιρία:
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία μέχρι την 31/12/2004, θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τέσσερεις (4) μισθούς
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2005 μέχρι την 31/12/2008 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τρεις (3) μισθούς

  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2009 μέχρι την 31/12/2013 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με  δύο (2) μισθούς
  *  Πρόσθετη εξ ελευθεριότητας αποζημίωση για την πρώτη κατηγορία του προσωπικού € 3,000, για την δεύτερη κατηγορία € 2,000 και για την τρίτη € 1,000.
  *  Η αποζημίωση και το εξ ελευθεριότητας ποσό θα του δοθεί σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Β.  Προσωπικό που θα κάνει χρήση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου και θα υποβάλει αίτηση για πρόσληψη σε συνεργαζόμενη με τον σταθμό εταιρία:
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία μέχρι την 31/12/2004, θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τέσσερεις (4) μισθούς
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2005 μέχρι την 31/12/2008 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τρεις (3) μισθούς
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2009 μέχρι την 31/12/2013 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με  δύο (2) μισθούς
  *  Σε όποιον δεν γίνει πρόταση συνεργασίας από συνεργαζόμενη με τον σταθμό εταιρία, εντός 3 μηνών από την εθελούσια αποχώρηση, πρόσθετη εξ ελευθεριότητας αποζημίωση για την πρώτη κατηγορία του προσωπικού € 3,000, για την δεύτερη κατηγορία € 2,000 και για την τρίτη € 1,000. Σε περίπτωση που του γίνει πρόταση για εργασία δεν θα δοθεί αυτή η πρόσθετη αποζημίωση.
  *  Σε όποιον γίνει πρόταση συνεργασίας από συνεργαζόμενη με τον σταθμό εταιρία, εντός 3 μηνών από την εθελούσια αποχώρηση, η αποζημίωση και το εξ ελευθεριότητας ποσό θα δοθεί όπως προβλέπει ο νόμος, δηλαδή σε διμηνιαίες δόσεις κάθε μια από τις οποίες θα ισούται με δύο μηνιαίους μισθούς, άλλως το υπολειπόμενο ποσό μετά το πέρας του τριμήνου θα του δοθεί σε 4 μηνιαίες δόσεις
Γ. Προσωπικό που θα κάνει χρήση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου και προσληφθεί αμέσως με τον ίδιο μισθό από συνεργαζόμενη εταιρία:
·        Θα λάβει μόνο την νόμιμη αποζημίωση για καταγγελία της σύμβασης εργασίας, καταβλητέα όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. σε διμηνιαίες δόσεις, κάθε μια από τις οποίες θα ισούται με δύο μισθούς.
Δ. Προσωπικό που θα κάνει χρήση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, ανήκει στην ειδικότητα του εικονολήπτη, ιδρύσει δική του εταιρία παροχής υπηρεσιών εικονοληψίας και συνάψει με τον σταθμό σύμβαση παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον 18 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης:
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία μέχρι την 31/12/2004, θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τέσσερεις (4) μισθούς
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2005 μέχρι την 31/12/2008 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τρεις (3) μισθούς
  *  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2009 μέχρι την 31/12/2013 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ ελευθεριότητας ποσό ίσο με  δύο (2) μισθούς
  *  Η αποζημίωση θα καταβληθεί ως ορίζει ο νόμος, δηλ. σε διμηνιαίες δόσεις, κάθε μια από τις οποίες θα ισούται με δύο μηνιαίους μισθούς, με τη διαφορά ότι το εξ ελευθεριότητας ποσό θα καταβληθεί με την πρώτη δόση για να καλυφθούν τυχόν πρώτα έξοδα της νέας εταιρίας.
  *  Ο σταθμός θα αναλάβει τα διαδικαστικά της ίδρυσης της εταιρίας.
  *  Εάν συνεταιριστούν τουλάχιστον δύο εικονολήπτες για την ίδρυση εταιρίας ο σταθμός θα δίνει ανά δύο άτομα μία κάμερα (μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά) για αποκλειστική χρήση, η οποία στο τέλος περιόδου των 18 μηνών συνεργασίας θα μεταβιβάζεται στην εταιρία των εικονοληπτών.
2. Σε όσους αποχωρήσουν η εταιρία θα διατηρήσει μέχρι 31/12/2017 τις παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω του προγράμματος ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης της εταιρίας, τράπεζας αίματος και άλλες προσφορές εξωτερικών συνεργατών προς τους εργαζόμενους του STAR.
3. Για όσους εργαζόμενους εκφράσουν σχετικό αίτημα, η Εταιρία θα καταβάλει προσπάθεια, χωρίς όμως να αναλαμβάνει καμία νομική δέσμευση προς τούτο, να μεσολαβήσει για να τους προσφερθεί εργασία σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρία. Τούτο, όμως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σχετικών αιτημάτων που θα αποδεχθεί η Εταιρία και από τις ανάγκες των λοιπών συνεργαζόμενων εταιριών που θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας.
4. Όποιος εργαζόμενος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αποδεχόμενους τους όρους του παρόντος πρέπει να υποβάλει εγγράφως σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07/2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
5. Η Εταιρία έχει την ευχέρεια, αλλά όχι την υποχρέωση, να αποδεχθεί όσες από τις αιτήσεις για οικειοθελή αποχώρηση κρίνει σκόπιμο, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες και κατά την ανέλεγκτη επιχειρηματική της κρίση και διακριτική ευχέρεια. Έτσι, η Εταιρία θα επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την επιχειρηματική της κρίση και τις ανάγκες της ποιες αιτήσεις θα αποδεχθεί και ποιες όχι, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της.
6. Η υποβολή αίτησης ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή όλων των όρων του προγράμματος.
7. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί αιτήσεις, αν κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από τις επιχειρησιακές της ανάγκες.
8. Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και των πιθανών προγραμμάτων νέας εργασίας μπορούν να ζητούνται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων μπορούν να επικοινωνήσουν και όσοι βρίσκονται κοντά στο χρόνο συνταξιοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.